Kiedy gwarancja ubezpieczeniowa jest przydatna dla przedsiębiorców?

Z działalnością biznesową przedsiębiorców ściśle wiążą się kwestie finansowe. Mile widziane i szanowane na rynku są firmy stabilne, gwarantujące rzetelność świadczonych usług, gdyż wzrasta prawdopodobieństwo wywiązania się z umowy. Liczące się podmioty występują o usługę gwarancji ubezpieczeniowej. Są one, jak i odbiorcy usług budowlanych, zabezpieczone na wypadek zaistnienia zdarzenia losowego będącego przedmiotem gwarancji. W tym tekście napiszemy, kiedy przydatne jest takie ubezpieczenie.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać gwarancję ubezpieczeniową

Uzyskanie takiego ubezpieczenia wiąże się ze spełnieniem określonych kryteriów. Za najważniejsze uznaje się sytuację finansową firmy i analizę rynku – sektora gospodarczego, w którym dana firma funkcjonuje. Umożliwia to należytą ocenę sytuacji firmy tu i teraz, jak też na przyszłość. Do szczegółowych czynników branych pod uwagę zalicza się:

  • historia firmy,
  • kontrahenci,
  • bilanse,
  • rachunki zysków i strat,
  • zaświadczenia o płatnościach do ZUS i US
  • referencje,
  • wysokość kapitału zakładowego lub oświadczenie majątkowe.

Lista dokumentów zależy od rodzaju podmiotu. Profesjonalny broker ubezpieczeniowy pomoże w zebraniu właściwych dokumentów i skutecznym poprowadzeniu sprawy.

O jakie gwarancje ubezpieczeniowe wnioskują przedsiębiorcy

Poznając rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych uzyskujemy informacje, w jakich okolicznościach mają zastosowanie.

1. Gwarancja zapłaty – wadium

Gwarancja ta jest przydatna, gdy firma przystępuje do przetargu lub aukcji. W dokumentacji przetargowej lub aukcyjnej może pojawić się zapis, że dopuszczone zostaną tylko firmy, które wpłacą wadium lub załączą gwarancję ubezpieczeniową. Jeżeli firma posiada taką polisę, Nie podlega obowiązkowi wpłacania pieniędzy.

2. Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Niniejsza polisa jest użyteczna w sytuacji, gdy firma nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Możemy podać przykład firmy budowlanej wykonującej prace niezgodnie z umową. Wówczas inwestor może uzyskać odszkodowanie z polisy wykonawcy.

3. Gwarancja usunięcia usterek

Jest to forma ubezpieczenia podobna do powyżej opisywanej. Dotyczy sytuacji, gdy wykonawca nie usunął, lub usunął w sposób niesatysfakcjonujący, usterki wykryte po zakończeniu inwestycji.

4. Gwarancja zwrotu zaliczki

Taka forma ochrony ubezpieczeniowej ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawca nie podjął się prac przewidzianych w umowie i nie zwrócił zaliczki. Strona poszkodowana może uzyskać rekompensatę od ubezpieczyciela nierzetelnego wykonawcy.

5. Ubezpieczenie zapłaty należności celnych

Odbiorcami usługi są firmy, które współpracują z podmiotami zagranicznymi. Niniejsza forma ubezpieczenia gwarantuje zwrot należności celnych. Odbiorcą tych opłat jest izba celna.

Gwarancja ubezpieczeniowa miarą profesjonalizmu przedsiębiorstwa

Posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej jest sygnałem dla potencjalnych kontrahentów, że firma poważnie traktuje obowiązki, które ma wykonać. Dobierając odpowiedni zakres gwarancji, mogą być powyżej opisane i jeszcze inne, warto skonsultować się z brokerem ubezpieczeniowym. Dzięki temu firma uniknie ewentualnych dużych kosztów, gdyż polisa będzie dobrana w odpowiednim zakresie.

Zobacz także